+48 32 202 19 29

Po-Pi 7.30 - 16.00

logo
0

Kategoria

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zarządzający stroną internetową dostępną pod adresem www.umakov.pl, w celu ochrony Twoich praw przestrzega poniżej podanych „Zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych podczas przetwarzania danych osobowych oraz o przemieszczaniu takich danych, na mocy którego została uchylona Dyrektywa nr 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych), nazywane dalej „Rozporządzeniem

A) Informacje podstawowe dla osoby będącej podmiotem

Jeśli użytkujesz naszą stronę internetową i korzystasz z naszych usług, to Twoje dane osobowe są przez nas
przetwarzane. Jako osoba będąca podmiotem masz prawo do otrzymywania informacji o nas oraz o tym w jaki
sposób rozporządzamy Twoimi danymi osobowymi.

A.1. Tożsamość i dane kontaktowe Zarządzającego

Zarządzającym jest firma UMAKOV POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą przy Aleja Rodziny Gürtlerów 81,41-700 Ruda Śląska,
Polska, REGON: 365 906 031. Adres e-mailowy do kontaktów z Zarządzającym: info@umakov.pl. Zgodnie z
Rozporządzeniem Zarządzający jest osobą, która określa cele i środki przetwarzania danych osobowych.

A.2. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

W razie potrzeby skontaktowania się z osobą przez nas upoważnioną (osobą odpowiedzialną), należy skorzystać
z komunikacji e-mailowej pod adresem: office@vasillegal.eu. Wskazana przez nas osoba odpowiedzialna
świadczy nam usługi doradztwa dotyczące przestrzegania postanowień Rozporządzenia oraz pozostałych
przepisów służących do ochrony danych osobowych. Osoba odpowiedzialna monitoruje zgodność
wykonywanych przez działań z Rozporządzeniem i w razie potrzeby współpracuje z organem nadzoru, którym na
terytorium Republiki Słowackiej jest Urząd do Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej.

A.3.Cele przetwarzania, do którego dane osobowe są zostaną przeznaczone, jak również
podstawy prawne przetwarzania

Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe są następująco przetwarzane do różnych celów:

 • a) w celu realizacji zamówienia, tzn. potwierdzenia zamówienia, wystawienia dokumentu fiskalnego - faktury,
  doręczenia towaru, rozpatrzenia reklamacji, przyjęcia zapłaty za nasz towar. Podstawą prawną takiego
  przetwarzania danych osobowych jest przestrzeganie obowiązków, które na nas spoczywają z tytułu umowy
  kupna-sprzedaży zawartej z Tobą za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Twoimi danymi osobowymi
  przez nas przetwarzanymi są: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mailowy, adres na fakturze, adres
  miejsca dostarczenia, numer telefonu do kontaktów, adres IP, hasła dostępu do stron internetowych, pliki
  cookies. Proszę nie obawiać się niczego, jeśli tylko odwiedzisz naszą stronę internetową tylko w charakterze
  poszukującego odpowiedniego dla siebie towaru bez zamawiania czegokolwiek; to przetwarzać będziemy jedynie
  dane dotyczące Twojego adresu IP, haseł dostępu na internet i pliki cookies. Dane te są niezbędne do
  bezproblemowego działania naszej strony internetowych (adres IP, hasła dostępu na internet) przy czym jeśli nie
  życzysz sobie tego, abyśmy przetwarzali dane dotyczące plików cookies, to musisz odpowiednio ustawić
  parametry swojej przeglądarki (patrz poniżej w Rozdziale D.4 „Korzystanie z plików cookies”).

 • b) jeśli chodzi o wcześniej zarejestrowanych użytkowników, to celem przetwarzania danych dotyczących
  rejestracji jest zaoferowanie bonifikat lojalnościowych.
  Podstawą prawną jest w danym przypadku Twoja zgoda.
  Udzielając zgody umożliwiasz nam przetwarzanie swoich danych osobowych, dzięki czemu możemy dokonać
  rozróżnienia między użytkownikami zarejestrowanymi a nierejestrowanymi i zaoferować tym pierwszym różnego
  rodzaje przywileje lojalnościowe, głównie: pełną obsługę Twoich zamówień, archiwizację recenzji, rabaty w
  ramach programu lojalnościowego i możliwość korzystania z wirtualnej księgarni. Członkowsko takie można
  odwołać w dowolnym momencie. Przetwarzanymi przez nas w tym przypadku danymi osobowymi są: adres
  e-mailowy, hasło, adres IP, hasła dostępu do strony internetowej, pliki cookies, historia zamówień i recenzji w e-shopie.
  W związku z Twoją rejestracją przetwarzamy także dane z kont osobistych, jeśli tylko zostaną nam one
  dobrowolnie zaprezentowane w ramach ustawień tych kont: imię, nazwisko, dane dotyczące firmy, numer
  telefonu, fotografia do profilu, data urodzenia, płeć.

  Jeśli rejestracja na naszej stronie internetowej dokonana zostanie za pośrednictwem sieci społecznościowej (np.
  Facebook, Google accounts), wtedy przetwarzamy również dane osobowe przekazane nam przez tę sieć
  społecznościową, np.: płeć czy datę urodzenia. Jednakże przetwarzamy jedynie dane wprowadzone przez
  konkretnych użytkowników sieci społecznościowych do jej systemu albo powstałe wskutek użytkowania takiej
  sieci społecznościowej. W razie braku akceptacji na przetwarzaniu przez nas tychże danych osobowych, zgodę
  taką można kiedykolwiek uchylić.

 • c) w razie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji reklamowych w celu promowania sklepu internetowego
  UMAKOW
  i oferowanych w nim wyrobów, to celem przetwarzania w takim przypadku jest propagowanie naszej
  firmy, naszego sklepu internetowego i oferowanego towaru. Ponownie podstawę prawną stanowi Twoja zgoda,
  którą możesz kiedykolwiek cofnąć. Przetwarzanymi przez nas w tym przypadku danymi osobowymi są: adres
  e-mailowy, adres IP, hasła dostępu do strony internetowej i pliki cookies.

A.4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem odbiorcą jest każda osoba, której przekazujemy Twoje dane osobowe. Kategoryzacji
odbiorców danych osobowych dokonujemy jedynie tylko wtedy, kiedy to nam umożliwiają stosowne
legislatywne ustanowienia oraz kiedy jest to niezbędne w celu świadczenia przez nas dobrej jakości usług. W
chwili obecnej brane są pod uwagę następujące kategorie odbiorców, którym można przekazywać Twoje dane
osobowe:

 • a) administratorzy, programiści i konsultanci pracujący na nasze zlecenie, lecz niebędący formalnie naszymi
      pracownikami,
 • b) zewnętrzny realizator usług księgowych,
 • c) oferent usług webhostingu,
 • d) zewnętrzny ośrodek spedycyjny,
 • e) firmy przewozowe, np. Slovenská pošta, a. s. [Poczta Słowacka. S.A.], GLS General Logistics Systems Slovakia
      s.r.o., itp.
Wszyscy odbiorcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony Twoich danych
osobowych. Odbiorcom tym nie wolno również wykorzystywać tychże danych osobowych do żadnego innego
celu niż ten, o którym mowa w punkcie A.3. niniejszych Warunków.

Po zrealizowaniu celu przetwarzania danych osobowych można z nich w dalszym ciągu korzystać jedynie w
niezbędnym zakresie do celów statystycznych albo archiwizacji, co nie traktuje się jako sprzeczne z pierwotnym
celem przetwarzania i jest dopuszczalne z punktu widzenia zasady ograniczenia celu w myśl art. 5 ust. 1 litera b)
Rozporządzenia. Dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu obowiązywania celu ich przetwarzania. Do
stosowania takiej procedury postępowania z danymi osobowymi zobowiązane są także osoby, którym je
dostarczamy (to znaczy odbiorcy Twoich danych osobowych).

B) Informacje dodatkowe dla osoby będącej podmiotem

B.1. Okres przechowywania danych osobowych albo kryteria do ich ustalania

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależny jest od celu, dla którego je nam przekazano. (Cel
przetwarzania danych osobowych - patrz powyżej w punkcie A.3. niniejszych Zasad).

Jeśli celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie zamówienia (punkt A.3.a), dane te przetwarzamy
aktywnie jedynie do czasu ukończenia przygotowania zamówienia. Dane te są następnie archiwizowane na
wypadek kontroli podatkowej przez okres maksymalnie 10 lat od wykonania czynności podatkowej. Uprawnienie
do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne w razie potrzeby udokumentowania, aplikowania lub obrony
roszczeń prawnych.

Jeśli celem przetwarzania danych osobowych jest zarejestrowanie się i korzystanie z ulg lojalnościowych (punkt
A.3.b), to dane te przetwarzane są jedynie po udzieleniu przez Ciebie stosownej zgody. Po cofnięciu takiej zgody
dane takie możemy archiwizować jedynie w przypadku, gdyby to było niezbędne do ochrony Twoich interesów.
Dla przykładu, jeśliby w związku postępowaniem sądowym z tytułu udzielania ulgi lojalnościowej niezbędnym
było udokumentowanie członkostwa w ramach programu lojalnościowego i posiadanie prawa do rabatu.
Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne w razie potrzeby udokumentowania,
aplikowania lub obrony roszczeń prawnych. Jednakże, jeśli żadne postępowanie sądowe czy podobnego typu nie
będzie inicjowane, wtedy dane te możemy archiwizować przez okres maksymalnie 3 i pół roku od ukończenia
członkostwa w ramach programu lojalnościowego.

Jeśli celem przetwarzania danych osobowych jest przesyłanie informacji reklamowych (punkt A.3.c), to dane te
przetwarzane są jedynie po udzieleniu przez Ciebie stosownej zgody. Po cofnięciu takiej zgody zobowiązani
jesteśmy bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od odwołania przez Ciebie wzmiankowanej zgody,
do usunięcia całości Twoich danych osobowych przeznaczonych do wymienionego celu.

B.2. Istnienie praw stosowanych w odniesieniu do Zarządzającego

Jako osoba będąca podmiotem, zgodnie z Rozporządzeniem, możesz według własnego uznania skorzystać z
szeregu praw oraz domagać się ich przestrzegania. Chodzi o następujące prawa:

 • a) prawo do domagania się od Zarządzającego umożliwienia dostępu do swoich danych osobowych,
 • b) prawo do dokonywania zmian w swoich danych osobowych,
 • c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo „do zapomnienia“),
 • d) prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania,
 • e) prawo do kwestionowania przetwarzania danych osobowych,
 • f) prawo do transferu danych.
Całość tych praw szczegółowo wyjaśniono poniżej w Części C niniejszych „Zasad dotyczących przetwarzania
danych osobowych”

B.3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnej chwili

W razie , kiedy Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (tzn.
do celów w myśl punktów A.3.b) i A.3.c) niniejszych Zasad), masz prawo do odwołania w każdej chwili swojej
zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na ustawność przetwarzania na podstawie zgody wydanej przed jej
odwołaniem. Oznacza to, że jeśli nawet zgoda zostanie odwołana, to czynności wykonywane przed jej cofnięciem
będą prawomocne.

B.4. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli tylko masz podejrzenie, że doszło do naruszenia Twoich praw, o których mowa w niniejszych Zasadach lub
Rozporządzeniu, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd do Ochrony Danych
Osobowych Republiki Słowackiej.

B.5. Obowiązek albo możliwość przekazywania danych osobowych

Na potrzeby rozpatrzenia Twoich zamówień (cel w myśl punktu A.3a) Zasad) nieodzownym jest przekazanie nam
swoich danych osobowych, bez czego zrealizowanie zamówień nie będzie możliwe. Jeśli nie przekażesz nam
swoich danych osobowych nie będziemy mogli rzetelnie dostarczyć zamówionego towaru.
Z drugiej strony, po zarejestrowaniu się jako osoba będąca członkiem programu lojalnościowego oraz do celów
przesyłania wiadomości reklamowych (cele w myśl punktów A.3.b) i A.3.c), nie będziesz zobowiązany do
przekazywania nam swoich danych osobowych. Możemy je przetwarzać jedynie na mocy Twojej zgody, którą
możesz, lecz nie musisz, nam udzielić. Jednocześnie masz prawo kiedykolwiek ją odwołać.

B.6. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji wraz z profilowaniem

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do celów przesyłania informacji reklamowych (cele w
myśl punktów A.3.b) i A.3.c), realizujemy profilowanie Twojej osoby. Profilowanie oznacza taki sposób
przetwarzania danych osobowych, że dane dotyczące danej osoby fizycznej będą wykorzystywane do oceny jej
konkretnych znaków lub charakterystyk osobowych. Posłuży nam to do przystosowania strony internetowej do
potrzeb użytkowników. W ramach profilowania prezentujemy danemu użytkownikowi treści, które mogłyby go
zainteresować; z kolei przesyłane reklamy dostosowujemy do jego potrzeb. Rezultatem tego typu podejścia jest
bardziej efektywne dostarczanie informacji użytkownikom, co ułatwia korzystanie z naszej strony internetowej i
dokonywanie zakupów.

C) Twoje prawa w stosunku do Zarządzającego, jako osoby będącej podmiotem

C.1. Prawo do domagania się od Zarządzającego umożliwienia dostępu do swoich danych
osobowych

Jako osoba będąca podmiotem masz prawo do uzyskania od nas stosownego potwierdzenia o tym, czy są
przetwarzane dane osobowe Ciebie dotyczące; i jeśli tak się dzieje, to ma masz prawo do uzyskania dostępu do
swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji o:

 • a) celach przetwarzania
 • b) kategoriach osób będących podmiotami przetwarzania danych osobowych
 • c) odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym zostały albo mają być przekazane dane osobowe, w
      szczególności o odbiorcach w państwie trzecim lub o instytucji międzynarodowej
 • d) przewidywanym czasie przechowywania danych osobowych, o ile jest to możliwe; w przeciwnym razie o
      określeniu kryteriów do jego ustalenia
 • e) istnieniu prawa do domagania się od Zarządzającego zmiany danych osobowych osoby będącej podmiotem
      albo do ich usunięcia albo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub o prawie do odmowy
      przetwarzania danych osobowych
 • f) prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • g) źródłach, z których pochodzą dane, o ile nie były dostarczone przez osobę będącą podmiotem
 • h) istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji wraz z profilowaniem, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i
      4 Rozporządzenia, i w razie kiedy jest to prawdą o wiarygodnie zastosowanej procedurze oraz o znaczeniu i
      przewidywanych skutkach takiego sposobu przetwarzania dla osoby będącej podmiotem.

Całość tych informacji przekazaliśmy w Częściach A i B niniejszych „Zasad dotyczących przetwarzania danych
osobowych”. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o skontaktowanie się z nami.

Jeśli dane osobowe transferowane są do państwa trzeciego lub instytucji międzynarodowej, to osoba będąca
podmiotem ma prawo do bycia informowaną o stosownych gwarancjach, dotyczących takiego transferu, zgodnie
z art. 46 Rozporządzenia. W naszym konkretnym przypadku nie realizujemy transferu danych osobowych do
państwa trzeciego czy instytucji międzynarodowej.

Jako Zarządzający jesteśmy zobowiązani do przekazania Ci kopii danych osobowych, podlegających
przetwarzaniu. Z tytułu jakichkolwiek kolejnych kopii, o wydanie których wystąpisz do nas, będziemy mogli
zażądać uiszczenia stosownej opłaty odpowiadającej poniesionym kosztom administracyjnym. Jeśli wniosek
zostanie przekazany za pomocą elektronicznych środków przekazu, informacje te zostaną Ci udzielone w
zazwyczaj stosowanej postaci elektronicznej, o ile nie zażądasz innego sposobu. Wspomniane prawo do
uzyskania kopii nie może mieć niekorzystnych skutków dla praw i wolności innych osób.

C.2. Prawo do dokonywania zmian w swoich danych osobowych

Jako osoba będąca podmiotem masz prawo do tego, abyśmy bezzwłocznie zmienili niepoprawne dane osobowe
Ciebie dotyczące. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania masz prawo do uzupełniania niekompletnych danych
osobowych, do końca nawet w formie wyjaśnienia uzupełniającego.

C.3. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo „do zapomnienia“)

Jako osoba będąca podmiotem masz prawo do bezzwłocznego usunięcia danych osobowych Ciebie dotyczących.
Istotne jest przy tym to, że my, jako Zarządzający, jesteśmy zobowiązani do bezzwłocznego usunięcia danych
osobowych, jeśli tylko spełniona została którakolwiek z poniższych przyczyn:

 • a) dane osobowe nie są już wymagane do celów, dla których je pozyskano lub były innym sposobem przetwarzane
 • b) osoba będąca podmiotem wycofa zgodę, na mocy której przetwarzanie było realizowane, zgodnie z art. 6
       ust. 1 litera a) Rozporządzenia oraz art. 9 ust. 2 litera a) Rozporządzenia, o ile brak innej podstawy
       prawnej do wykonywania przetwarzania
 • c) osoba będąca podmiotem kwestionuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1
      Rozporządzenia oraz brak jakichkolwiek innych uzasadnionych powodów do przetwarzania, albo osoba
      będąca podmiotem kwestionuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 2
      Rozporządzenia
 • d) dane osobowe były przetwarzane niezgodne z prawem
 • e) dane osobowe muszą być usunięte w celu spełnienia obowiązku ustawowego według legislatywy Unii
      Europejskiej lub zasad prawa Republiki Słowackiej
 • f) dane osobowe zostały pozyskane w związku z ofertą na usługi ze strony firmy informatycznej, zgodnie z art.
      8 ust. 1 Rozporządzenia.

Jeśli opublikowaliśmy dane osobowe i zgodnie z powyżej podanymi wymogami jesteśmy zobowiązani do ich
usunięcia, to biorąc pod uwagę dostępność do technologii i koszty wykonania tych wytycznych powinniśmy
podjąć stosowne kroki, wraz z zaleceniami technicznymi, w celu poinformowania zarządzających wykonujących
przetwarzanie danych osobowych, że zażądałeś od nas usunięcia każdego rodzaju odnośników do tych danych
osobowych oraz ich kopii lub replik.

Przedstawione powyżej ustępy nie mają zastosowania w razie potrzeby przeprowadzenia przetwarzania:

 • a) do skorzystania z prawa do bycia informowanym i do wolności wypowiadania się
 • b) w celu realizacji ustawowego obowiązku mówiącego o przetwarzaniu zgodnie z prawem Unii Europejskiej
      lub prawodawstwem danego państwa członkowskiego, którego legislatywie dany zarządzający podlega,
      albo do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w trakcie wykonywania władzy
      publicznej powierzonej zarządzającemu
 • c) z przyczyn interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 litery h) i i)
      Rozporządzenia oraz art. 9 ust. 3 Rozporządzenia
 • d) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów naukowych albo badań historycznych czy do celów
      statystycznych, zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia, o ile może się stać, że prawo do usunięcia, o
      którym mowa w ustępie pierwszym niniejszej Części uniemożliwi albo w sposób istotny utrudni
      osiągnięcie celów takiego sposobu przetwarzania, albo
 • e) do udokumentowania, aplikowania albo obrony roszczeń prawnych.

C.4. Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania

Jako osoba będąca podmiotem masz prawo, abyśmy my (jako zarządzający) ograniczyli zakres przetwarzania, jeśli
tylko chodzi o jeden z poniższych przypadków:

 • a) osoba będąca podmiotem zakwestionuje prawdziwość danych osobowych, konkretnie w czasie okresu
      umożliwiającego zarządzającemu dokonanie kontroli poprawności danych osobowych
 • b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem , przy czym osoba będąca podmiotem kwestionuje usunięcie
      danych osobowych, żądając zamiast ich usunięcia ograniczenie korzystania z nich
 • c) do celów przetwarzania zarządzający już na musi korzystać z danych osobowych, przy czym osoba będąca
      podmiotem potrzebuje je do udokumentowania, aplikowania albo obrony roszczeń prawnych
 • d) osoba będąca podmiotem kwestionowała przetwarzanie zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia,
      konkretnie do czasu stwierdzenia, czy uzasadnione powody leżące po stronie zarządzającego przeważają
      nad uzasadnionymi powodami osoby będącej podmiotem.

2. Jeśli przetwarzanie ograniczone zostało zgodnie z ustępem 1 powyżej, to takie dane osobowe, z wyjątkiem ich
przechowywania, przetwarzane są jedynie za zgodą osoby będącej podmiotem albo do udokumentowania,
aplikowania albo obrony roszczeń prawnych, albo do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, albo z
przyczyn ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. Osobę będącą podmiotem, której przyznano prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania zgodnie z ustępem
1 powyżej, zarządzający wcześniej poinformuje o tym fakcie, zanim ograniczenie zakresu przetwarzanie będzie
odwołane.

C.5. Prawo do kwestionowania przetwarzania danych osobowych

1. Jako osoba będąca podmiotem masz prawo do zakwestionowania kiedykolwiek, z przyczyn spowodowanych
Twoją konkretną sytuacją, przetwarzania swoich danych osobowych Ciebie dotyczących w związku z
przetwarzaniem realizowanym na podstawie art. 6 ust. 1 litery e) albo f) Rozporządzenia. To znaczy w
przypadkach, kiedy:

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
  trakcie wykonywania władzy publicznej powierzonej zarządzającemu, albo
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów zarządzającego lub
  strony trzeciej, oprócz przypadków kiedy nad interesami takimi przeważają interesy czy prawa osoby
  będącej podmiotem, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności jeśli osoba będącą
  podmiotem jest dzieckiem.
Możesz również kwestionować profilowanie zakładające się na podanych postanowieniach. W takim przypadku
nie wolno nam dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, o ile nie udokumentujemy nieodzowności
uzasadnionych powodów przetwarzania, które będą przeważać nad Twoim interesem, prawami i wolnościami,
albo dowodami do udokumentowania, aplikowania albo obrony roszczeń prawnych

2. Jeśli dane osobowe przetwarzane są do celów marketingu bezpośredniego, to masz prawo do kwestionowania
kiedykolwiek przetwarzania danych osobowych Ciebie dotyczących, do celów takiego marketingu, z
profilowaniem włącznie, w zakresie związanym z tego rodzaju marketingiem bezpośrednim.

3. Jeśli będziesz kwestionować przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wtedy
takich danych nie wolno nam przetwarzać.

4. Niniejszym Tobie, jako osobie będącej podmiotem jednoznacznie przypominamy o prawie do kwestionowania
przetwarzania (wraz z prawem do kwestionowania profilowania), o którym mowa w ustępach 1 i 2 powyżej.

5. W związku z korzystaniem z usług firmy informatycznej oraz bez względu na ustanowienia Dyrektywy nr
2002/58/WE osoba będąca podmiotem może korzystać z prawa do kwestionowania za pomocą
automatyzowanych środków technicznych z wykorzystaniem aplikacji.

6. Jeśli dane osobowe przetwarzane są do celów naukowych albo badań historycznych czy do celów
statystycznych, zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia, to osoba będąca podmiotem ma prawo do
kwestionowania przetwarzania danych osobowych z przyczyn dotyczących jej konkretnej sytuacji, z wyjątkiem
przypadków, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania w związku z interesem publicznym.

C.6. Prawo do transferu danych

Istotą tego prawa jest to, że możesz domagać się od nas, abyśmy całość danych osobowych przez nas
przetwarzanych, przekazali innemu zarządzającemu w technicznie dostępnej formie.

1. Oznacza to, że jako osoba będąca podmiotem masz prawo do pozyskania danych osobowych Ciebie
dotyczących, które nam przekazałeś, w standardowym, zwyczajowo stosowanym i maszynowo czytelnym
formacie oraz iż możesz przetransferować te dane osobowe do kolejnego zarządzającego bez tego, abyśmy Ci w
tym bronili, jeśli:

 • a) przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a)
      Rozporządzenia, lub na umowie w myśl art. 6 ust. 1 litera b) Rozporządzenia, oraz
 • b) jeśli przetwarzanie wykonywane jest przy pomocy środków zautomatyzowanych.

2. Osoba będąca podmiotem, korzystająca ze swoich praw do transferu danych osobowych zgodnie z ustępem 1
powyżej, ma prawo do przeniesienia danych osobowych bezpośrednio od jednego użytkownika do drugiego
użytkownika, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Zastosowanie prawa podanego w ustępie 1 niniejszego artykułu powyżej nie ma wpływu na ustanowienia
artykułu 17 Rozporządzenia. Wzmiankowane prawo nie dotyczy przetwarzania niezbędnego do celów wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w trakcie wykonywania władzy publicznej powierzonej
zarządzającemu.

4. Prawo, o którym mowa w ustępie1 nie może mieć niekorzystnych skutków dla praw i wolności innych osób.

D) Pozostałe zasady obowiązujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

D.1. Informacje osobowe w związku z dokonywaniem zapłaty za towar za pośrednictwem
bankowości elektronicznej

Jeśli do zapłaty za towar zakupiony w naszym sklepie internetowym korzystasz z jednej z wersji bankowości
elektronicznej, wtedy nie mamy kontaktu z żadnymi danymi w rodzaju haseł zgłoszeniowych. Uiszczenie zapłaty
odbywa się bezpośrednio na portalu banku. Instytucja ta przekaże nam informację o pomyślnym przebiegu
transakcji zapłaty oraz Twoje imię, nazwisko/nazwę i numer rachunku bankowego w celu zidentyfikowania
płatności.

D.2. Podejście do danych osobowych

Dane osobowe chronimy przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem, stratą, zmienieniem, nieuprawnionym
dostępem do nich i udostępnieniem, przekazaniem albo powierzeniem oraz przed jakimkolwiek innym sposobem
ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności zgodnie z Rozporządzeniem oraz zgodnie z przyjętymi dobrymi zwyczajami. Osoby, które dostaną
się do kontaktu z danymi osobowymi są z wyprzedzeniem zapoznawane z zasadami, jak je mają przetwarzać oraz
są pouczane odnośnie obowiązków zachowania poufności, co do ich treści.

D.3. Poprawność danych osobowych

Dane osobowe, które nam przekazujesz muszą być poprawne. W razie stwierdzenia przekazania nam
nieprawdziwych danych osobowych albo jeśli dane te ulegną zmianie, prosimy Cię o poinformowanie nas o tych
faktach. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać poprawnie i w razie ich zmiany będziemy je aktualizować.

D.4. Usunięcie danych osobowych

Swoje dane osobowe możesz zmienić w ustawieniach swojego konta po zalogowaniu się. W celu usunięcia
wszystkich swoich danych osobowych musisz zlikwidować swoje konto. W celu zlikwidowania swojego konta
prosimy o poinformowanie nas o tym na adresie e-mailowym: info@umakov.pl.

D.5. Stosowanie plików cookies

Na stronie internetowej administrowanej przez spółkę Sprinx systems, a. s., z siedzibą przy ul. Údolní 212/1,
14700 Praha, Republika Czeska, czeski REGON: 26770211, stosowane są pliki cookies i im podobne technologie
w celu świadczenia najwyższej jakości usług na rzecz swoich klientów. Niniejszy dokument tłumaczy, czym są pliki
cookies, w jaki sposób są wykorzystywane na stronach internetowych oraz jak możesz wpływać na ich
stosowanie.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to zazwyczaj małe pliki tekstowe stosowane na dostępnej stronie internetowej i które są
umieszczane w stosowanym przez Ciebie urządzeniu (np. komputer, smartfon, tablet czy każde inne
urządzenie umożliwiające wejście na strony internetowe). Powyższa informacja może brzmieć groźnie, lecz
proszę się nie bać. Z danych tych korzystamy wyłącznie w celu ulepszenia świadczonych przez nas usług.
Więcej informacji o plikach cookies podano na stronie internetowej: www.allaboutcookies.org.

Stosowanie plików cookies na naszej stronie internetowej
Stosowane przez nas pliki cookies rozdzielić można do kilku grup służących do:

 • zabezpieczenia funkcjonalności podstawowej
 • zabezpieczenia funkcjonalności rozszerzonej
 • monitorowania i analizy.

Niezbędne pliki cookies zapewniają funkcjonalność na poziomie podstawowym naszej strony internetowej
/ sklepu internetowego. Umożliwiają one, dla przykładu, zalogowanie się użytkownikowi albo wkładanie
produktów do koszyka zakupowego. Chodzi o pliki cookies stanowiące podstawę naszego systemu. Bez nich
nie byłoby możliwe przeglądanie naszej strony internetowej.

Funkcjonalność rozszerzona - pliki cookies ułatwiające przeglądanie naszej strony internetowej. Pozwalają
one na zapamiętanie Twoich preferencji, którym dla przykładu może być zamknięcie pływających okien, z
pomocą których możemy organizować online chat.

Monitorowanie i analiza - Pliki cookies tego rodzaju umożliwiają monitorowanie i analizowanie liczby i
aktywność użytkowników na naszej stronie internetowej. Dla przykładu pozwalają one na ustalenie, czy
mamy do czynienia z nowym albo ze stałym klientem. Przechowują informacje o tym, w jaki sposób dotarłeś
do naszej strony internetowej i jak się po niej poruszasz. Nie należy mieć żadnych obaw, całość tych
informacji jest na tyle anonimowa, że nie stanowią żadnego ryzyka upublicznienia Twojej tożsamości.
Gwarantują też one, że na stronie internetowej wyświetlane będą te informacje, którymi jesteś
zainteresowany. Ułatwiają nam przekazywanie odpowiedniej reklamy i monitorowanie jej efektywności.
Jedynie na podstawie tych informacji jesteśmy w stanie dokonywać zmian na naszej stronie internetowej
tak, aby ich przeglądanie było przyjemnością. Aplikacje plików ookies osób trzecich:
http://www.heureka.sk
(http://onas.heureka.sk/resources/attachments/p0/23/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf),
https://www.doubleclickbygoogle.com
(http://www.google.com/policies/technologies/cookies/,
http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/)

W jaki sposób można wpływać na stosowanie plików cookies?

Większość przeglądarek internetowych standardowo umożliwia stosowanie plików tego rodzaju. Pliki
cookies można usunąć, zabronić ich przechowywania albo zezwolić na ich przechowywanie w konkretnych
przypadkach.
Poniższy podajemy odnośniki do artykułów mówiących o możliwościach ustawienia zasad dotyczących
stosowania plików cookies w najbardziej ulubionych przeglądarkach. Zwracamy przy tym uwagę, że
zakazując stosowania plików cookies na naszej stronie internetowej stracisz dostęp do konkretnych funkcji
albo części strony internetowej (koszyk zakupowy, zalogowanie, itd).

30 lat tradycji
Szeroka sieć dealerów
Produkty w magazynie
Szybka dostawa towaru

Umakov - produkcja i sprzedaż szerokiej gamy balustrad, ogrodzeń, klatek schodowych, bram, napędów, akcesoria do bram i zadaszenia. Specjalizujemy się w produkcji i prefabrykacji balustrad nierdzewnych i aluminiowych z drewnem i szkłem, schodami, elementów bram i ogrodzeń i instalacji fotowoltaicznych.

2024 © Umakov • Wszelkie prawa zastrzeżone