+48 32 202 19 29

Po-Pi 7.30 - 16.00

logo
0

Kategoria

Informacje o sposobie przetwarzania na podstawie umowy danych osobowych naszych partnerów - osób fizycznych -przez firmę UMAKOV POLSKA Sp. z o.o.

-W celu współpracy z Twoją firmą oraz osobami występującymi w jej imieniu, ewentualnie bezpośredniej współpracy z Tobą, jako osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, firma UMAKOV POLSKA Sp. z o.o. (nazywana dalej „Zarządzającym“) przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Podczas przetwarzania danych osobowych Zarządzający działa w myśl postanowień RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych podczas przetwarzania danych osobowych oraz o przemieszczaniu takich danych, na mocy którego została uchylona Dyrektywa 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych), (nazywane dale „Rozporządzeniem“) oraz zgodnie z postanowieniami Ustawy nr 18/2018 Z.z. [słowackiego] Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw. (nazywanej dalej „Ustawą“).
W celu spełnienia obowiązków ustawowych Zarządzający przekazuje Ci następujące informacje:

1.1 Tożsamość i dane kontaktowe Zarządzającego - UMAKOV POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą przy Aleja Rodziny Gürtlerów 81,
41-700 Ruda Śląska, REGON: 365 906 031. Nr telefonu do kontaktów: +48 3220 21929, e-mail: info@umakov.pl

1.2 Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej - JUDr. Martin Vasiľ, Žižkova 4D, 040 01 Košice, E-Mail: office@vasillegal.eu

1.3 Cele przetwarzania danych osobowych, do którego są one zostaną przeznaczone, jak również podstawy prawne
przetwarzania:

 • a) Podstawa prawna: Realizacja umowy albo wykonanie poleceń przyjętych przed zawarciem umowy, które
      Ihren Wunsch getroffen wurden. które realizowane są na Twoje żądanie.
      Cel: realizacja relacji opartych na umowie, związanych z komunikacją handlową lub finansową.
 • b) Podstawa prawna: Ochrona prawa i chroniony prawnie interes Zarządzającego.
      Cel: windykacja wierzytelności na rzecz Zarządzającego za dostarczony towar, usługi albo z tytułu innych należności.
 • c) Podstawa prawna: Ochrona prawa i chroniony prawnie interes Zarządzającego
      Cel: zagwarantowanie poprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa naszej strony internetowej dla użytkowników
      oraz prowadzenie statystyki; dotyczy przypadków wchodzenia na naszą stronę internetową: www.umakov.pl

1.4 Przetwarzanie danych osobowych - w związku z powyżej podanym przetwarzamy poniżej podane dane osobowe:

 • a) Twoje dane kontaktowe i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu,
 • b) dane dotyczące zakupionych towarów lub usług przez nas świadczonych,
 • c) dane wypływające z naszej wzajemnej komunikacji (bez względu na to, czy przebiegała osobiście, pisemnie,
      telefonicznie lub innym sposobem),
 • d) dane dotyczące zapłaty (np. dane o uregulowanej czy nieuregulowanej kwocie dłużnej, numer rachunku bankowego,
       itp.),
 • e) jedynie w wybranych przypadkach dane mówiące o wiarygodności,
 • f) w razie wejścia na naszą stronę internetową - adres IP, hasła dostępu na internet, pliki cookies.

1.5 Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych - w uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe
przekazujemy jedynie w niezbędnym zakresie poniżej podanym kategoriom odbiorców:

 • a) nasi partnerzy działającymi na mocy umów, z którymi współpracujemy podczas realizacji zadań na Twoją rzecz, np. dostawca
      dostawca technologii informatycznych, zleceniodawca usług outsourcingových
 • b) inne podmioty w przypadkach, kiedy przekazanie Twoich danych osobowych narzucają nam przepisy prawa, albo
      kiedy jest to niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów (np. sądy, Policja, itp.).

1.6 Transfer danych osobowych do państwa trzeciego lub międzynarodowej instytucji - nie jest realizowany.

1.7 Czas przechowywania danych osobowych - W zależności od celu wyznaczonego przetwarzania. W przypadku danych
dotyczących współpracy na mocy umowy okres ten wynosi maksymalnie 5 lat od ukończenia współpracy, o ile nie
przebiega postępowanie sądowe lub administracyjne, w którym wymagane są dowody zawierające Twoje dane osobowe.

1.8 Istnienie praw wykorzystywanych w odniesieniu do Zarządzającego - jako osoba będąca podmiotem masz prawa, z
których możesz korzystać w stosunku do nas, jako Zarządzającego, według własnego uznania. Chodzi o następujące
prawa:

 • - Prawo do dostępu - możesz zażądać od nas, jako Zarządzającego, o umożliwienie dostępu do swoich danych
    osobowych, które są przez nas przetwarzane. Zarządzający udostępni także kopie przetwarzanych danych
    osobowych.
 • - Prawo do dokonania zmiany w danych osobowych - możesz zażądać od nas, jako Zarządzającego, o dokonanie
    zmiany w swoich niekompletnych danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.
 • - Prawo do usunięcia swoich danych osobowych - możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli
    zaistnieje jedna z poniższych sytuacji:
  • a. dane osobowe nie są już wymagane do celów, dla których je pozyskano lub zostały już innym sposobem
       przetworzone
  • b. cofnąłeś zgodę, na mocy której przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe, czyli brak jakiejkolwiek podstawy
       prawnej do ich przetwarzania
  • c. zakwestionowałeś fakt zautomatyzowanego podejmowania decyzji podczas przetwarzania swoich danych
       osobowych i brak jakichkolwiek uzasadnionych powodów do kontynuowania ich przetwarzania albo
       zakwestionowałeś fakt przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego
  • d. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodne z prawem
  • e. Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu przestrzegania wymogów prawa Unii Europejskiej lub
       państwa członkowskiego, dotyczącego Zarządzającego
  • f. Twoje dane osobowe były gromadzone w związku z ofertą usług ze strony firmy informatycznej.
 • - Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - możesz zażądać ograniczenia przetwarzania
    swoich danych osobowych, jeśli zaistnieje jedna z poniższych sytuacji:
  • a. podważyłeś prawdziwości danych osobowych, konkretnie w czasie niezbędnym do tego, aby Zarządzający
       mógł skontrolować ich prawdziwość
  • b. przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, lecz odmawiasz ich usunięcia, żądając
   w zamian ograniczenia korzystania z nich
  • c. Twoje dane osobowe nie są już potrzebne Zarządzającemu do ich przetwarzania, lecz są one potrzebne
       Tobie do celów ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
  • d. zakwestionowałeś przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia,
       konkretnie do czasu stwierdzenia, czy uzasadnione powody leżące po stronie Zarządzającego przeważają
       nad Twoimi uzasadnionymi powodami.
 • - Prawo do transferu danych osobowych - w przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu masz prawo do
    pozyskania danych osobowych, które dotyczą Ciebie i które przekazałeś Zarządzającemu, w strukturyzowanym,
    zwyczajowo stosowanym i czytelnym formacie maszynowym, przy czym prawo to nie może kolidować z prawami
    i wolnościami innych osób.
 • - Prawo do cofnięcia zgody - jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych bazuje na wyrażeniu zgody, to
    kiedykolwiek możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • - Prawo do zakwestionowania - możesz kiedykolwiek na ręce Zarządzającego zakwestionować przetwarzanie
    Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego wykonywanego w związku z uzasadnionym
    interesem Zarządzającego.
 • - Prawo do wniesienia skargi - masz prawo do wniesienia skargi na ręce organu nadzorczego, którym jest Urząd
    Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej.

1.9 Obowiązek albo możliwość przekazania danych osobowych - Jeśli zdecydujesz się z nami współpracować,
komunikować albo wejdziesz na naszą stronę internetową, to wymagane jest przekazanie nam Twoich danych osobowych
w niezbędnym zakresie. W przeciwnym wypadku nie będzie można nawiązać z Tobą komunikacji, oferować Ci nasze
wyroby i usługi, ewentualnie nie będziesz mógł wejść na naszą stronę internetową. Powyżej podane informacje nie dotyczy
przetwarzania wybranych plików cookies, które może zmienić za pomocą przeglądarki tak, że Twoich danych osobowych
nie będziemy przetwarzać.

1.10 Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji wraz z profilowaniem - W trakcie przetwarzania danych
osobowych do powyżej podanych celów nie korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji , ani z
profilowania.

1.11 Inne aspekty ochrony Twoich danych osobowych - w razie dalszych zapytań dotyczących przetwarzania przez naszą
firmę Twoich danych osobowych prosimy o kontakt: telefonicznie: +48 3220 21929, albo e-mailem: info@umakov.pl,
ewentualnie na adres e-mailowy: office@vasillegal.eu

30 lat tradycji
Szeroka sieć dealerów
Produkty w magazynie
Szybka dostawa towaru

Umakov - produkcja i sprzedaż szerokiej gamy balustrad, ogrodzeń, klatek schodowych, bram, napędów, akcesoria do bram i zadaszenia. Specjalizujemy się w produkcji i prefabrykacji balustrad nierdzewnych i aluminiowych z drewnem i szkłem, schodami, elementów bram i ogrodzeń i instalacji fotowoltaicznych.

2024 © Umakov • Wszelkie prawa zastrzeżone